4. třída

Týden 4. prosince do 8. prosince

Události:

  • 13.12. pěvecký sbor vystupuje na akci Česko zpívá koledy, dramatický kroužek doplní vystoupení vánočním příběhem.
  • V úterý 19.12. vyrazíme na výstavu Velká Morava a zároveň navštívíme adventní Brno. Děti budou potřebovat 2 jízdenky.
  • 20.12. pěvecký sbor ve 14 hodin zazpívá v DPS místním seniorům a dramatický kroužek opět doplní vystoupení vánočním příběhem.


Učivo:

Český jazyk - začneme  opakovat vyjmenovaná slova po P a slova k nim příbuzná. Velký pracovní sešit str. 23, malý pracovní sešit do str. 17. 

Ve čtení se teď budeme více věnovat postavě knihy - tomu, jak ji autoři v knihách popisují, jak vykreslují její vlastnosti apod. Děti mají za úkol ve svých knihách, které doma čtou, taková místa hledat (místa, kde autor popisuje, jak postava vypadá nebo jaká je).

Matematika - prohloubíme nové učivo -rozšíříme číselný obor do 10 000, čísla zapisujeme rozvinutým zápisem, zaokrouhlujeme, pamětně sčítáme a odčítáme, písemně sčítáme a odčítám . (Učebnice str. 27-31.) V geometrii začneme rýsovat různoběžky a kolmice. (Učebnice str.69.) Na pátek potřebujeme trojúhelník s ryskou.
Vlastivěda D - dokončíme téma starých českých pověstí.
Vlastivěda Z - procestujeme jihomoravský kraj.
Přírodověda - ve čtvrtek si napíšeme test (viz malý sešit), začneme nové téma - byliny.

Informatika - procvičujeme práci s myší a základním ovládáním programu malování, ve kterém nakreslíme robota.

Domácí příprava:

Český jazyk - procvičuj vyjmenovaná slova po P. Např. zde.

Matematika - procvičuj písemné dělení, vypočítej aritmetický průměr. Porovnávej čísla do 10 000, zaokrouhluj je.


Střípky z našich dní:

Na závěr tématu ovocné stromy jsme ochutnali různé "malvice".

Stavba stromů

Práce ve dvojicích nad tématem Kelti nás vylákala ven. Díky pěknému počasí jsme zvládli vytvořit i své "přírodní" bůžky. 

Dopravní výchova - praktická část na dopravním hřišti v Řečkovicích

Anthropos

Zakládáme pokus - podmínky rostlin k životu; Matematika v pohybu.

Tyto třídní stránky slouží jako souhrn pro rodiče, přesto by hlavním zdrojem informací ze školy měli být žáci samotní. Své úkoly si zapisují, informace o mimořádných akcích mají v žákovské knížce a v případě nepřítomnosti kontaktují kamarády a doptají se, co je potřeba dodělat, dokáží rodičům sdělit, co ve škole probíráme, co si mají do školy přinést apod. Do školy totiž chodí děti, ne jejich rodiče. Děti se tak učí zodpovědnosti za své povinnosti, naslouchání a komunikaci.