5. třída

Týden 5.6.– 9.6. 2023

Všechny páťáky chválím za sportovní chování a přístup ve školním turnaji v přehazované.

Informace o výletu do Prahy dostanou žáci do žákovské knížky v pondělí.

Český jazyk – Opakování – slovní druhy. větný rozbor. Sloh: Vypravování.

LV- Čítankakontrola zápisů četby (- 2zápisy, 4zápisy četby- do 8.6. )

Matematika: Opakování – závěrečná práce – desetinná čísla – odčítání, sčítání, dělení, násobení, slovní úloha, rýsování – trojúhelník, obsah čtverce a obdélníka – slovní úloha ( čtvrtek)

Vlastivěda - Nové učivo – 2. světová válka. Opakování – otázky učebnice Češi, Němci, 1. světová válka. Život po válce. Vznik samostatného Československého státu - úterý

Přírodověda – Člověk a technika – elektrárny, informace.