Školní poradenské pracoviště

Na Základní škole a Mateřské škole Podolí je zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálním pedagogem. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Organizační struktura a kontakty

Výchovný poradce:

Mgr. Veronika Michailidisová - 544 247 621, michailidisova@zsmspodoliubrna.cz

konzultace denně 7:30 - 7:45 nebo dle potřeby po domluvě

Metodik prevence:

Mgr. Kateřina Halouzková - 544 247 621, halouzkova@zsmspodoliubrna.cz

konzultace denně 7:30 - 7:45 nebo dle potřeby po domluvě

Školní speciální pedagog:

Mgr. Zdeňka Chlubnová - 544 247 621, chlubnova@zsmspodoliubrna.cz

konzultace dle potřeby po domluvě

Pracovníci ŠPP a náplň jejich práce

Výchovný poradce:

- spolupracuje se školním speciálním pedagogem

- připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky

- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

- průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

- koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem

- pomáhá v kariérovém poradenství

- podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření

- spolupracuje se školním metodikem prevence

- metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

Metodik prevence :

- spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a třídními učiteli

- pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole

- sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci

- metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

- poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

- spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek

- zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji, spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

- ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům

- podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit

- pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy

Školní speciální pedagog:

- komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci

- zabývá se diagnostikou při vzdělávacích a výchovných problémech žáků, provádí depistáž specifických poruch učení, zajišťuje diagnostiku a depistáž žáků nadaných

- poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiče žáků nebo jejich zákonné zástupce

- podílí se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- poskytuje konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům

- spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP

- provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,

- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků

- metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

- spolupracuje se školním metodikem prevence

- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

Dokumenty ŠPP