O nás

Jsme trojtřídní mateřská škola, která je umístěna v centru obce. 

Ve dvorním traktu základní školy je od roku 2009 otevřena samostatná třída Motýlci.

Dětem ve věku od 3 do 5 let se zde věnují a prvními krůčky ve vzdělávání provází dvě paní učitelky. Paní školnice zajišťuje pořádek a stravu, která je dovážena ze školní jídelny.

Prostředí třídy je vybaveno pestrým didaktickým materiálem, podporující jejich přirozený vývoj. Pobyt venku patří neodmyslitelně k dopoledním činnostem, kdy děti rozvíjí pohyb, koordinaci těla, ale i orientaci ve svém okolí, v místě, kde žijí.

Tento čas mohou děti trávit ve dvoře budovy, kde se nachází velké pískoviště, prostor na hry a také záhonek    na pěstování zeleniny či bylin. Pro sportovní vyžití mohou využívat zahradu u jídelny nebo zahradu u nové budovy mateřské školy či obecní sportovní hřiště.

V září 2014 byla otevřena v ulici Rybník nová budova mateřské školy a v ní dvě prostorné třídy (Veverky a Zajíčci). Nyní jsou tyto třídy věkově smíšené od 3 let do 6 let, kdy děti předškolního věku se hravě, ale pečlivě připravují na vstup do první třídy základní školy.

O vzdělávání a soužití dětí se starají vždy dvě paní učitelky. V jedné ze tříd je přítomna paní asistentka.

Aby nové prostory byly stále tak krásné, tak o to se stará paní školnice, stejně tak o stravu, která je také dovážena z místní školní jídelny.

Budovu školky obklopuje prostorná zahrada s pískovištěm, houpadly a herní sestavou se skluzavkou.              Na zahradě děti pěstují zeleninu, květiny a pečují o dvě morčátka.

Díky blízkosti lesa, luk, sportovišť mají širokou nabídku aktivit i mimo prostory mateřské školy.

Od roku 2018 jsme se nechali inspirovat vzdělávacím programem Začít spolu.

Třídy jsou rozděleny na tematické pracovní koutky - Ateliér, Knihy a písmena, Kostky, Dílna, Domácnost, Divadlo, Manipulace, Objevy a pokusy. V těchto koutcích děti pracují či spolupracují dle nabídky paní učitelky, samostatně se rozhodují, jsou aktivní, učí se vzájemně si pomáhat, inspirovat se, prosadit se, ale i naslouchat. Vzdělávání je propojené s reálným životem, tím se dítě lépe vyrovnává se změnami.

Paní učitelky mateřské školy účastí v seminářích a kurzech obohacují svoji praxi a osobní rozvoj, čímž reagují na nové trendy v předškolním vzdělávání.

Název Školního vzdělávacího programu "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole" od Roberta Fulghuma provází děti po celou dobu, kterou tráví ve školce. Našim krédem je nejen se mnohé naučit, ale vidět spokojené děti, které mají radost z objevování a jejich vnitřní motivace je pro ně hybnou silou.

K zpestření vzdělávání připravujeme pro děti širokou nabídku divadelních představení, sportovních akcí, výletů, spolupracujeme s podolskými spolky. Před Vánoci přivítáme rodiče s dětmi ve vánočních dílničkách, v květnu připravujeme představení pro maminky a na konci školního roku pasujeme předškoláky na školáky, také za účasti rodičů. Pro celou veřejnost v rámci Spolku rodičů a přátel školy při MŠ i ZŠ připravujeme tradiční akce jako je Drakiáda, Dýňování, Lampiónový průvod, Karneval, Pálení čarodějnic.

Logopedie v mateřské škole

Mateřská škola nabízí logopedickou péči pro děti, které školku navštěvují. Ve školním roce 2021 - 2022 bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (pondělí - třída Motýlci, čtvrtek - Zajíčci, Veverky; předškoláci po oba dva dny). Paní logopedka se dětem individuálně věnuje během dne v klidné části školky. Kromě reedukace děti procvičují dechové cvičení, zrakovou a sluchovou percepci, jemnou motoriku, paměť, prostorovou a časoprostorovou orientaci, rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu, matematické představy, slovní zásobu.

V průběhu září proběhne v mateřské škole logopedická depistáž formou logopedického vyšetření. Jedná se o orientační vyšetření řeči, jehož cílem je včasné podchycení narušené komunikační schopnosti.

Ke zkvalitnění logopedické péče doporučujeme přítomnost rodiče na logopedii - dítě + rodič chodí na konzultace minimálně 1x za měsíc na cca 15 min. v ranních (dopoledních) či odpoledních hodinách.

Speciální pedagog

V mateřské škole nabízíme speciálně pedagogickou podporu dětí, která je velmi důležitá a napomáhá jim zvládat nejen přípravu na školní období.

Jedná se o speciálně pedagogickou péči zahrnující cvičení zaměřená na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pozornosti, paměti, postřehu, rozvoj motoriky, komunikačních a sociálních dovedností, zrakovou stimulaci podle konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte.

Paní speciální pedagožka úzce spolupracuje s pedagogy ve třídě a se speciálním poradenským zařízením.

Edukativně stimulační skupinky

Edukativně stimulační skupinky slouží k přípravě dětí na vstup do první třídy a k podchycení případných obtíží ve vývoji dítěte.

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce má přibližně hodinové trvání, frekvence lekcí je jedenkrát za 14 dní.

Obsah hodin je velmi pestrý, zaměřený především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientace v prostoru a pravolevé orientace (velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva doprava), na rozvoj grafomotoriky (uvolňování ruky, příprava na psaní), rozvoj řeči, matematických představ, rozumových schopností a logického myšlení. Děti nenásilnou hravou formou poznávají počátky školní práce a seznamují se s prostředím, do kterého bez obav a strachu nastoupí v září.

Důležitou a nezbytnou součástí je úzká spolupráce rodičů a dětí. Rodiče nejen sledují schopnosti dítěte, ale vidí i to, jak dítě reaguje a jak se zapojuje v kolektivu. Ostýchavým dětem skupinky usnadní vstup do nového prostředí, zajistí pocit bezpečí.

Jiná spolupráce

Mateřská škola spolupracuje s ortoptickou ambulancí. Paní magistra každý rok nabízí rodičům své služby a přímo ve školce provede měření očí. Dětem měřením odhalí vadu zraku, špatné reflexy, špatné oční pohyby, následně doporučí nápravu a tím pomáhá předejít vzdělávacím potížím již v předškolním zařízení.

Je pro nás stěžejní, abychom všichni prožili dny v mateřské škole příjemně, do svých domovů a rodin odcházeli s krásnými prožitky, které naplňují naši touhu po přátelství, společném soužití, poznání a objevování.