Základní škola a Mateřská škola Podolí

O nás

Jsme mateřská škola o třech odděleních a základní škola s postupnými pěti ročníky a dvěma odděleními školní družiny. O stravování dětí se stará školní jídelna.

V základní škole v Podolí se učí přibližně 80 žáků v pěti samostatných ročnících. Díky menším počtům žáků v ročníku se můžeme všem dětem věnovat individuálně, zohledňovat jejich specifické vzdělávací potřeby a rozvíjet maximálně jejich potenciál. Věnujeme se také přípravě žáků na víceletá gymnázia. Do výuky zahrnujeme prvky moderní pedagogiky i alternativního vzdělávání. Žákům nabízíme příjemné prostředí malé školy, která má pestré zázemí a disponuje řadou názorných pomůcek. 

Žáky vedeme k samostatnosti, ale i schopnosti spolupracovat s ostatními a vzájemně si pomáhat. Učíme je toleranci jinakosti, vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Záleží nám na tom, aby se žáci ve škole cítili bezpečně, a proto běžně zařazujeme aktivity na podporu dobrých vztahů ve třídě a snažíme se žáky naučit přijímat zodpovědnost za své chování a jednání. V naší škole panuje přátelská, téměř rodinná atmosféra. Vzhledem k malému počtu žáků se všichni dobře známe a je tak možné včas podchytit projevy rizikového chování. 

Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu. Cizím vyučovacím jazykem je angličtina, kterou se děti učí od 2. do 5. ročníku. Každoročně jezdíme na školu v přírodě a žáci se během školního roku účastní nejrůznějších exkurzí, výukových programů, výletů či kulturních představení. 

Věříme, že se nám daří poskytovat dětem dobrý start k dalšímu vzdělávání. 

AKTUALITY

zveme Vás na online přednášky speciálního pedagoga a uznávaného rodinného terapeuta Mgr. Jiřího Haldy. V následujících přednáškách se vypořádáme s nejpalčivějšími problémy různých věkových kategorií, od batolat po "puberťáky".

Kdo se stará o vaše děti

Základní škola

Mgr. Jana Pytelová

ředitelka školy

reditelka@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Pavla Dvořáková

třídní učitelka 1. třídy

dvorakova@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Zuzana Horáčková

třídní učitelka 2. třídy, správce ICT

horackova@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Sabina Csefayová

třídní učitelka 3. třídy

csefayova@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Veronika Michailidisová

třídní učitelka 4. třídy, výchovný poradce

michailidisova@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Kateřina Halouzková

třídní učitelka 5. třídy, metodik prevence

halouzkova@zsmspodoliubrna.cz

Mgr. Zdeňka Chlubnová

speciální pedagog

chlubnova@zsmspodoliubrna.cz

Vladimíra Fišerová

asistentka pedagoga


Lenka Jančíková

asistentka pedagoga


Miroslava Štenclová

asistentka pedagoga


Petra Brabcová

asistentka pedagoga


Tereza Valehrachová

školnice

skolnik@zsmspodoliubrna.cz

Martina Zezulová

uklízečka


Vladimíra Fišerová

topička


Mateřská škola

Markéta Šmerdová

zástupkyně ředitelky

mspodoliubrna@seznam.cz

Mgr. Bc. Kateřina Daňková

učitelka


Jana Lišková

učitelka


Petra Turkovičová

učitelka


Aneta Kubátová, DiS.

učitelka


Bc. Natálie Stravová

učitelka


Pavla Pětníková

asistentka pedagoga


Žaneta Křečková

asistentka pedagoga


Zuzana Truksová

asistentka pedagoga


Alena Kepáková

školnice, pracovnice výdeje stravy


Hana Španielová

školnice, pracovnice výdeje stravy


Školní družina

Jana Nekolná

vedoucí vychovatelka ŠD


Regina Onderková

vychovatelka ŠD


Školní jídelna

Marie Eliášová

vedoucí školní jídelny

jidelnapodoli@email.cz

Jana Maradová

hlavní kuchařka


Petr Valehrach

kuchař


Kateřina Neveselá

kuchařka, výdej stravy v MŠ


Jarmila Gregorovičová

kuchařka, školnice


Jak to u nás vypadá

Mateřská škola

Jsme trojtřídní mateřská škola, která je umístěna v centru obce.

Ve dvorním traktu základní školy je od roku 2009 otevřena samostatná třída Motýlci.

Dětem ve věku od 3 do 5 let se věnují a prvními krůčky ve vzdělávání provází dvě paní učitelky. Paní školnice zajišťuje pořádek a stravu, která je dovážena ze školní jídelny.

Prostředí třídy je vybaveno pestrým didaktickým materiálem, podporující jejich přirozený vývoj. Pobyt venku patří neodmyslitelně k dopoledním činnostem, kdy děti rozvíjí pohyb, koordinaci těla, ale i orientaci ve svém okolí, v místě, kde žijí.

Tento čas mohou děti trávit ve dvoře budovy, kde se nachází velké pískoviště, prostor na hry a také záhonek na pěstování zeleniny či bylin. Pro sportovní vyžití mohou využívat zahradu u jídelny nebo zahradu u nové budovy mateřské školy či obecní sportovní hřiště.

V září 2014 byla otevřena v ulici Rybník nová budova mateřské školy a v ní dvě prostorné třídy. Nyní jsou tyto třídy věkově smíšené od 3 let do 6 let, kdy děti předškolního věku se hravě, ale pečlivě připravují na vstup do první třídy základní školy.

O vzdělávání a soužití dětí se starají vždy dvě paní učitelky. V jedné ze tříd je přítomna i paní asistentka.

Aby nové prostory byly stále tak krásné, tak o to se stará paní školnice, stejně tak o stravu, která je také dovážena z místní školní jídelny.

Budovu školky obklopuje prostorná zahrada s pískovištěm, houpadly a herní sestavou se skluzavkou. Na zahradě děti pěstují zeleninu, květiny a pečují o dvě morčátka.

Díky blízkosti lesa, luk, sportovišť mají širokou nabídku aktivit i mimo prostory mateřské školy.

Od roku 2018 jsme se nechali inspirovat vzdělávacím programem Začít spolu.

Třídy jsou rozděleny na tematické pracovní koutky - Ateliér, Knihy a písmena, Kostky, Dílna, Domácnost, Divadlo, Manipulace, Objevy a pokusy. V těchto koutcích děti pracují či spolupracují dle nabídky paní učitelky, samostatně se rozhodují, jsou aktivní, učí se vzájemně si pomáhat, inspirovat se, prosadit se, ale i naslouchat. Vzdělávání je propojené s reálným životem, tím se dítě lépe vyrovnává se změnami.

Paní učitelky mateřské školy účastí v seminářích a kurzech obohacují svoji praxi a osobní rozvoj, čímž reagují na nové trendy v předškolním vzdělávání.

Název Školního vzdělávacího programu "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole" od Roberta Fulghuma provází děti po celou dobu, kterou tráví ve školce. Našim krédem je nejen se mnohé naučit, ale vidět spokojené děti, které mají radost z objevování a jejich vnitřní motivace je pro ně hybnou silou.

K zpestření vzdělávání připravujeme pro děti širokou nabídku divadelních představení, sportovních akcí, výletů, spolupracujeme s podolskými spolky. Před Vánoci přivítáme rodiče s dětmi ve vánočních dílničkách, v květnu připravujeme představení pro maminky a na konci školního roku pasujeme předškoláky na školáky, také za účasti rodičů. Pro celou veřejnost v rámci Spolku rodičů a přátel školy při MŠ i ZŠ připravujeme tradiční akce jako je Drakiáda, Dýňování, Lampiónový průvod, Karneval, Pálení čarodějnic.

Základní škola

Školní budova prošla v roce 2014 celkovou rekonstrukcí. Dvoupatrová budova má v přízemí nové šatny a dvě prostorné třídy, které v odpoledních hodinách slouží školní družině. Ve druhém patře se pak nachází tři samostatné třídy, z nichž jedna je zároveň počítačovou učebnou. Ve třídách je vytvořený systém otevřených skříněk a šanonů, aby si děti volně mohly ukládat své pomůcky a sešity. V každém z pater najdete na chodbě relaxační koutek, kde mají děti možnost trávit čas o přestávkách. K dispozici mají žáci i školní knihovnu, jež pravidelně doplňujeme o nové knížky, které si mohou půjčit na čtení domů. Ve dvorním traktu budovy se nachází učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou.

Vyučování oživujeme interaktivní tabulí, novými tablety či roboty. Výuka o přírodě probíhá často venku. Využíváme venkovní učebnu na dvoře školy a ve vyvýšených záhonech se učíme pěstovat nejen zeleninu. Užíváme si i přírody v okolí obce - biotop, Říčku, louky, pole, lesy. Pro sportovní aktivity máme k dispozici sokolovnu, fotbalové a multifunkční hřiště. Školní dvůr nabízí prostor pro pobyt školáků o přestávce i družiny. Družina tráví čas také v zahradě školní jídelny.

Stručná historie školy


  • Jednotřídní škola v Podolí byla založena již v roce 1794.
  • Po zavedení povinné školní docházky se počet žáků zvyšoval a 28. 10. 1877 byla do užívání předána nová školní budova se dvěma třídami. V této historické budově, postupně přistavované a modernizované, sídlí základní škola dosud. 
  • Od 50. let 20. stol. sdílela základní škola budovu společně se školou mateřskou. 
  • 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací. Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. 
  • Od 1. 7. 2008 je základní škola sloučena s mateřskou školou do jednoho subjektu Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace.
  • Od 1. 9. 2014 jsou dvě třídy mateřské školy v odloučené nové budově a jedna třída mateřské školy ve dvorním traktu v areálu základní školy. 

Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který dává zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli možnost podílet se na chodu školy. 

Mgr. Zuzana Horáčková

zástupkyně pedagogických pracovníků

předsedkyně Školské rady 


Mgr. Sabina Csefayová

zástupkyně pedagogických pracovníků


Ing. Petr Krejčí

zástupce zřizovatele


Mgr. Petr Šádek

zástupce zřizovatele


Mgr. Věra Havlišová

zástupkyně rodičů

MUDr. Klára Stružková

zástupkyně rodičů